กิจกรรม : การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด :
    อบต.ทรายขาว โดยนายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ทรายขาว เพื่อแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 90.68 อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน จึงให้มีการพัฒนาในหัวข้อที่บกพร่องต่อไป และประชุมเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 58 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**