ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ขั้นตอน และระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
   
 
   

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์