ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พ.ศ.2563
   
 
   
อบต.ทรายขาว ขอเชิญชวนเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ปลัด/รองปลัด หัวหน้า-ผู้อำนวยการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่