รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานการติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค-ธ.ค.62)
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค-ธ.ค.62) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่