ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2564
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล สมาชิกสภาท้องถิ่น นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7vvpsf หรือ คิวอาร์โคดที่แนบมานี้

(รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่