คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ  โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
   
 
   

 ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 53 ง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2544 หน้าที่ 83-84

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่