ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้